Bibliografía e recursos

Bermúdez, M. (s. d.). (breve) Manual de estilo universitario. Santiago de Compostela: Servizo de Normalización Lingüística da USC. Dispoñible en: http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/snl/asesoramento/fundamentos/descargas/Manual_de_estilo.pdf

Callón, C. (2012). Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez. Vigo: Xerais.

Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.

Castro, E. M., Rodríguez, M. C. (2013). Na Universidade, en galego sen dúbida. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. Dispoñible en: http://anl.uvigo.es/opencms/export/sites/anl/anl_gl/documentos/sendubida.pdf

Díaz Abraira, C., García Cancela, X. (1991). Manual de linguaxe administrativa. Santiago de Compostela: Escola Galega de Administración Pública.

Dosil López, B., Riveiro Costa, X. (2004). Dicionario de ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova editorial.

Feixó Cid, X. (2002). Ortografía e estilo da lingua galega. Vigo: Edicións do Cumio.

Feixó Cid, X. (2006). Dicionario ortográfico da lingua galega. Vigo: Xerais.

Freixeiro Mato, X. R. (2000). Gramática da lingua galega. II. Morfosintaxe. Vigo: A Nosa Terra.

Gómez, C. (2002). Orientacións para o uso dos signos de puntuación. A Coruña: Baía Edicións.

González, M. e Santamarina, A. (coords.) (2004). Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa). A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. Versión dixital: http://www.realacademiagalega.org/volga/index.jsp

González Rei, B. (2004). Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova editorial.

Hermida Gulías, C. (2001). Ortografía práctica. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Hermida Gulías, C. (2004). Gramática práctica (Morfosintaxe). Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Lado, X. A. (ed.) (2007). Libro de estilo do Concello de Santiago. Santiago de Compostela: Departamento de Lingua do Concello de Santiago de Compostela. Dispoñible en: http://www.santiagodecompostela.org/saboreaogalego/pdfs/LECS02.pdf

López, C. / Romero, C. M. / Leobalde, M. (1999). Curso de linguaxe administrativa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Dispoñible en: http://www.v1deputacionlugo.org/media/documentos/Manual__linguaxe_administrativa.pdf

Martínez de Sousa, J. (2004). Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea.

Ramos, M. (2008). Glosario de termos xurídicos dubidosos (castelán-galego). Santiago de Compostela: Colexio de Avogados de Santiago de Compostela / Secretaría Xeral de Política Lingüística. Dispoñible en: http://www.icasantiago.org/glosario/letras/glosario.pdf

Real Academia Galega e Instituto da Lingua Galega (2003). Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Santiago de Compostela / a Coruña: ILG/RAG. Dispoñible en: http://academia.gal/documents/10157/71d9f620-06b3-4aab-b19d-628b6586a696

Real Academia Galega (ed.) (s. d.). Dicionario da Real Academia Galega. Versión dixital: http://academia.gal/dicionario#inicio.do

Ríos, M., Pita, M. L., Noguerol, R. J., Brozos, B. (2007). Manual de documentos administrativos. A Coruña: Servizo de Normalización Lingüística – Servizo de publicacións, Universidade da Coruña. Dispoñible en: http://www.udc.es/snl/documentospdf/manual_doc_udc.pdf

Sanmartín, G. (coord.) (2007a). Criterios para o uso da lingua. A Coruña: Servizo de Normalización Lingüística da UDC. Dispoñible en: http://www.udc.es/snl/documentospdf/Libro_Criterios_lingua.pdf

Sanmartín, G. coord. (2007b). Sobre a calidade da nosa lingua. A Coruña: Universidade da Coruña. Dispoñible en: http://www.udc.es/snl/documentospdf/Libro_Calidade_Lingua.pdf

Xunta de Galicia (s. d). Nomenclátor de Galicia, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Dispoñible en: http://www.xunta.es/nomenclator

Xunta de Galicia (s. d). Manual de estilo do Diario Oficial de Galicia e outras publicacións institucionais. Versión dixital: http://wikidog.xunta.es/index.php/Portada